Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 

 

2022-02-18 godz. 09:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-02-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 29.04.2091 r. i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, obejmujący działkę 578/50 z arkusza mapy 7 obrębu 0068 Jełowa, Gmina Łubniany, na którą składają się tereny mieszkaniowe B obszaru 0,3119 ha, łąki trwałe ŁIII obszaru 0,150 ha, grunty orne RIVa obszaru 0,1500 ha i grunty orne RIVb obszaru 0,1910 ha, o łącznej pow. 0,80259 ha. Na działce znajdują się budynki odnotowane w księdze wieczystej i w kartotece budynków oraz naniesione na mapach. Przeznaczenie budynków zapisano w ksiedze wieczystej następująco: 2 budynki magazynowe, 2 budynki warsztatowe, 1 zespół garaży, 1 budynek portierni. Na mapie ewidencyjnej naniesiono a w kartotece budynków odnotowano budynki z następującymi numerami ewidencyjnymi 502,503,504,505,528,1458,1459 o łącznej pow. 1204 m2.  
należącej  do dłużnika: Granit Studio Spółka Z O.O.
położonej: 46-024 Łubniany, Jełowa, ul. Młyńska 1
dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OP1O/00076413/6]
Suma oszacowania wynosi 1 082 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    812 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 108 270,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Opole, ul. Ozimska 60 a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.