Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

 

 

2021-09-24 godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. użytkowej 86,85 m2, wraz z przynależną piwnicą nr 95/5 o pow. 10,07 m2, z własnością lokalu związany jest udział w 1507/10000 częściach w nieruchomości wspólnej, objętej KW OP1O/00095148/6, którą stanowi prawo własności działki nr 40/3 z mapy 46 obrębu 0103 Opole,
należącego  do dłużnika: Roman Kafara
położonego: Opole, Ozimska 95/5,
dla którego  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OP1O/00119950/6]
Suma oszacowania wynosi 383 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    287 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 340,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy Opole, ul. Ozimska 60 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.