Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

 

 

2021-04-09 godz. 09:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-04-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się
pierwsza licytacja udziału wielkości 1/2 należącego do dłużnika Izabela Wieja oraz udziału
wielkości 1/2 należącego do dłużnika Marcin Wieja w nieruchomości stanowiącej działkę 108/2 z
arkusza mapy 1 obręb Rutki obszaru 0,4400 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 95m2
z przybudówką gospodarczą oraz budynkiem gospodarczym,
położonej: 49-156 Rutki, Rutki,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00065612/1]
Suma oszacowania wynosi 110 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 82 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 11 020,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym
licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni
być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie
uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Opole, ul.
Ozimska 60 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,
wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.