Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

 

 

23-03-2021 godz. 12:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę w Opolu, ul. Ozimska 60 a w sali nr 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Działkę 1327/1 km 9 obręb 005 Bierkowice o pow. 0,1175 ha w tym użytki grunty orne RIVb obszaru 0,0249 ha i tereny mieszkaniowe B obszaru 0,0926 ha. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 125 m2, wolnostojącym rok budowy 1955 i towarzyszącymi 2 budynkami gospodarczymi rok budowy 1955 i 1965.
należącej  do dłużnika: Janusz Biskup
położonej: 45-843 Opole, Bierkowicka 14,
dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OP1O/00139958/8]
Suma oszacowania wynosi 704 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    528 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 460,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy Opole, ul. Ozimska 60 a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.