Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

 

 

20-11-2020 r. godz. 09:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2020r. o godz.09.00 w budynku Sądu
Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntową, niezabudowaną, nr 55/1 km 85,
obręb Nowa Wieś Królewska, o pow. 0,0412 ha, tereny mieszkaniowe B.
położonej: Opole, ul. Podmiejska
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00147290/6]
Suma oszacowania wynosi 67 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 50 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 6 710,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym
licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni
być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie
uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
 Joanna Krobicka